Mặt bằng tầng điển hình tòa Iris 1 & 2

Căn số 1 tòa Iris 1: 2PN, hướng cửa Tây Nam, hướng ban công Đông Bắc

Căn số 2 tòa Iris 1: 1PN + 1 phòng đa năng, hướng cửa Tây Nam, hướng ban công Đông Bắc

Căn số 3 tòa Iris 1: 3PN + 1 phòng đa năng, hướng cửa Tây Nam, hướng ban công Đông Nam

Căn số 4 tòa Iris 1: 3PN + 1 phòng đa năng, hướng cửa Đông Bắc, hướng ban công Đông Nam

Căn số 5 tòa Iris 1: 1PN + 1 phòng đa năng, hướng cửa Đông Bắc, hướng ban công Tây Nam

Căn số 6 tòa Iris 1: 2PN, hướng cửa Đông Bắc, hướng ban công Tây Nam

Căn số 7 tòa Iris 1: 2PN + 1 phòng đa năng, hướng cửa Đông Bắc, hướng ban công Tây Nam

Căn số 1 tòa Iris 2: 3PN + 1 phòng đa năng, hướng cửa Đông Nam, hướng ban công Tây Bắc

Căn số 2 tòa Iris 2: 3PN + 1 phòng đa năng, hướng cửa Tây Bắc, hướng ban công Đông Nam

Căn số 3 tòa Iris 2: 2PN, hướng cửa Tây Bắc, hướng ban công Đông Nam

Căn số 4 tòa Iris 2: 2PN, hướng cửa Tây Bắc, hướng ban công Đông Nam

Căn số 5 tòa Iris 2: 2PN, hướng cửa Tây Bắc, hướng ban công Đông Nam

Căn số 6 tòa Iris 2: 2PN + 1 phòng đa năng, hướng cửa Đông Bắc, hướng ban công Tây Nam

Căn số 7 tòa Iris 2: 3PN + 1 phòng đa năng, hướng cửa Đông Bắc, hướng ban công Tây Nam

Căn số 8 tòa Iris 2: 2PN + 1 phòng đa năng, hướng cửa Đông Nam, hướng ban công Tây Bắc

Căn số 9 tòa Iris 2: 2PN, hướng cửa Đông Nam, hướng ban công Tây Bắc

Căn số 10 tòa Iris 2: 2PN, hướng cửa Đông Nam, hướng ban công Tây Bắc